Klasser och Allmänna regler

Tävlingsklasserna fototävling Östsvenskan 2022

Klass A – Påsiktsbilder.

Påsikt max 1 kollektion om 3 bilder, fritt tema.
Svart-vit eller färg.
Svartvita bilder och färgbilder kan kombineras.

Collage, handkolorerade eller digitalt framställda bilder får deltaga.
Bildernas storlek inkl. eventuell passepartout får ej överskrida 30×42 cm.
Bilderna skall vara monterade.
Även en digital projektionsbild skall skickas in, för visning vid presentationen.
Varje kollektion märkes enl. Allmänna regler, se Märkning av bilder.
Övrigt enl. Allmänna regler

Klass B – Projektion/digitalbild 

Enstaka bild max 2 bilder, fritt tema.
Svart-vit eller färg.
Projektionsbilderna (inkl. scannade dia eller negativ) ska uppfylla längsta sida om max 2000 pixlar.
Formatet på bilden ska vara jpeg och storleken skall inte överskrida 2 megabyte.
Bilder som saknar färgprofil anses använda profilen sRGB.
Projektionsbilder märkes i filnamnet enl. Allmänna regler, se Märkning av bilder.
Övrigt enl. Allmänna regler

Klass C – Projektion/digitalbild

Enstaka bild max 2 bilder, tema ”Dimma”
Svart-vit eller färg.
Projektionsbilderna (inkl. scannade dia eller negativ) ska uppfylla längsta sida om max 2000 pixlar.
Formatet på bilden ska vara jpeg och storleken skall inte överskrida 2 megabyte.
Bilder som saknar färgprofil anses använda profilen sRGB.
Projektionsbilder märkes i filnamnet enl. Allmänna regler, se Märkning av bilder.
Övrigt enl. Allmänna regler

Avgift för deltagande i Östsvenskan
Deltagaravgiften utgörs av 60 kr per klass och deltagare.
Avgiften betalas in klubbvis på Östsvenska Fotodistriktets plusgirokonto: 27 69 93-3, med uppgifter om avsändarklubb.
Anmälan till redovisningen/stämman skickas till: anmalan@ofd-fotoklubbar.se  

Regler för ÖFD´s klubbpris i Östsvenskan
Klubbpriser skall tillfalla de klubbar som enligt nedanstående poängberäkning erhållit flest poäng i respektive klass; A, B, C. Ett pris per klass delas ut.


Poängberäkning:
De tre bäst placerade deltagarna från varje klubb räknas:

Guldplakett ger:                           8 poäng
Silverplakett ger:                          6 poäng
Bronsplakett ger:                         4 poäng
Diplom ger:                                  2 poäng

Om två klubbar hamnar på samma poäng, vinner den klubb som har störst antal deltagare i tävlingsklassen i förhållande till det totala medlemsantalet i klubben (enligt inbetald medlemsavgift till ÖFD).
20 % av deltagarna i respektive klass erhåller diplom. De tre bäst placerade deltagarna erhåller både diplom och plakett (dessa är inte inräknade i de 20 % som erhåller diplom)


Allmänna Regler (uppdaterad)
Östsvenskan

Tävlingen Östsvenskan omfattar tre (3) separata klasser: A, B och C.

Beslut om tema, enstaka bild och/eller kollektion, visning av bild påsikt och/eller projektion etc. för de olika klasserna hanterar Östsvenska Fototdistriktets styrelse tillsammans med den arrangerande klubben

Deltagarna skall vara medlem i de klubbar den avser att tävla för och respektive klubb skall vara medlem i Östsvenska Fotodistriktet (ÖFD).

Deltagare får tävla för en eller flera klubbar.

Deltagarnas inlämnade bidrag skall väsentligen vara olika varandra. Samma bild får endast användas en gång i en av klasserna.

Tidigare prisbelönade bilder i Östsvenskan och Riksförbundet Svensk Fotografis (RSF) tävlingar får inte delta.

Arrangörsklubben utser en kvalificerad jury för de olika klasserna. (Östsvenska Fotodistriktet hjälper till om det blir svårt för arrangörsklubben att hitta en jury).

Juryn är publik och skall meddelas klubbarna i god tid, dock senast en månad före inlämningsdagen av bidragen.

Juryns beslut kan inte överklagas.

Arrangörsklubben ansvarar för att reglerna följs.


Påsiktsbilder (papperskopior)
•Omfattar tävlingen Påsiktsbild, ska även en Projektionsbild, se nedan, skickas in för visning till presentationen.
•Bildernas storlek inkl. eventuell passepartout får ej överskrida 30×42 cm.
•Bilderna skall vara monterade.
•Varje bild märkes enl. nedan, se Märkning av bilder.

Kollektionsbilder
•Omfattar tävlingen kollektionsbilder Påsiktsbilder, skall Projektionsbilder också skickas in. Övrigt se Påsiktsbilder / Projektionsbilder.
•Varje kollektion märkes enl. nedan, se Märkning av bilder.

Projektionsbilder
•Omfattar tävlingen Projektionsbilder (inkl. scannade dia eller negativ) ska bilden uppfylla längsta sida om max 2000 pixlar.
•Formatet på bilden ska vara jpeg och storleken skall inte överskrida 2 megabyte. Bilder som saknar färgprofil anses använda profilen sRGB.
•Projektionsbilder sparas ned och märkes i filnamnet enl. nedan, se Märkning av bilder.


Märkning av bilder
Varje bild skall vara märkt med klass (A, B, C) därefter klubbkod 2 siffror (återfinns på ÖFD:s hemsida under fliken ”Anslutna Klubbar”), därefter en egen vald tresiffrig kod och sist en ordningsföljd (A, B, C).

Märkningen av Påsiktsbilderna sker på baksidan av bilden och vid Projektionsbilderna märkes respektive bild i filnamnet enl. nedan, se exempel.

Obs, ingen annan märkning eller text får finnas med på bilden än ovan angivna. Alltså inga namn eller titlar etc!

Exempel Klas A
Kollektion påsikt (i detta exempel 3 bilder), och tillhör klubb Linköping (kod29), egen vald kod (987) Det skulle innebära följande:
Påsiktsbild 1 = A29987A
Påsiktsbild 2 = A29987B
Påsiktsbild 3 = A29987C

Tänk på att Projektionsbilder för visning skall skickas med och som märkes enl. nedan:
Digital bild 1 = A29987A.jpg
Digital bild 2 = A29987B.jpg
Digital bild 3 = A29987C.jpg
.jpg kommer med i filnamnet automatiskt och skall inte skrivas in

Exempel B
Projektionsbild (inlämnar 2 bidrag), och tillhör klubb Värnamo (kod15), egen vald kod (456) Det skulle innebära följande filnamn:
Digital bild 1 = B15456A.jpg
Digital bild 2 = B15456B.jpg
.jpg kommer med i filnamnet automatiskt och skall inte skrivas in

Exempel C
Projektionsbild (inlämnar 2 bidrag), och tillhör klubb Huskvarna (kod32), egen vald kod (321) Det skulle innebära följande filnamn:
Digital bild 1 = C32321A.jpg
Digital bild 2 = C32321B.jpg
.jpg kommer med i filnamnet automatiskt och skall inte skrivas in

Exempel hur blanketten fylls i:

Tänk på att det skall vara en blankett per klass och klubb. OBS! Anmälningsblankett Östsvenskan skall skickas in digitalt!

Anmälningsblankett Östsvenskan Klass x

Fotoklubb  Fotoklubben FK

Datum:

 åååå-mm-dd
c/o Namn  Niklas Bomen

Telefon:

 xxx-xxxxxxx
Adress  Adressgatan 1

Mailadress:

 nn.nn@nnnn.nn
Postadress  Xxx xx Orten

Klass

Klubbkod

Egen vald kod

Bild/Bild-ordning

Bild eller filnamn

Fotograf Övrigt

A

29

987

A

A29987A

Fotografens namn Kollektion bild 1

A

29

987

B

A29987B

Fotografens namn Kollektion bild 2

A

29

987

C

A29987C

Fotografens namn Kollektion bild 3

B

15

456

A

B15456A

Fotografens namn Digital Bild 1

B

15

456

B

B15456B

Fotografens namn Digital Bild 2

C

32

321

A

C32321A

Fotografens namn Digital Bild 1

C

32

321

B

C32321B

Fotografens namn Digital Bild 2

Textruta: Exempel

Inlämnande av bilder till Östsvenskan
Tävlingsledaren eller person utsedd av klubben är ansvarig för inlämnandet av klubbens bilder till Östsvenskan. Denna person samlar in alla deltagares bilder från sin klubb och kontrollerar att bilderna är rätt märkta samt ser till att bilderna kommer arrangörsklubben tillhanda i rätt tid.

Alla bilder skall komma från fotoklubben.

Obs vi kan ej att ta emot bilder som skickas av enskild medlem till arrangörsklubben, bilden kommer i så fall att bli diskvalificerad.

Alla bilder skall även skickas in digitalt på USB för visning på Östsvenskan. (Klubben får sedan tillbaka sitt USB med alla tävlingsbidragen med resultat och kommentarer  för visning på i klubben, om man skulle vilja visa bilderna på någon medlemsträff.)

Adress och annan information kommer att finns på inbjudan.

Felaktigheter
Bilder som blir diskvalificerade p.g.a. de har inkommit efter sista datum, har felaktig storlek, är felmärkta eller blir diskvalificerade av annan anledning kommer att uteslutas ur tävlingen. Inbetalad deltagaravgift återbetalas ej.


Bedömning och kommentarer av bilder
All bedömning utgår från förutsättningarna i de olika klasserna. Alltså en påsiktsbild bedöms utifrån visning som en påsiktsbild (t.ex. papperskopia) och en projektionsbild bedöms utifrån visning i dator på skärm eller i projektor.

Kollektionerna bedöms som en helhet, oavsett form som deltagaren valt för sin fotografiska presentation.
Oavsett Klass skall placering 1, 2 och 3 samt diplomerade bilder/kollektion ha en kommentar från juryn.
All presentation vid Östsvenskan sker digitalt via projektor

Utmärkelser
I de olika klasserna A, B, och C utdelas tre (3) plaketter i respektive klass. Plaketterna har valörerna guld, silver och brons.

Diplom skall utgöra 20% av antalet inlämnade bidrag i respektive klass, avrundat till närmaste högre heltal, i vardera klass för de bidrag som inte belönas med plakett. Dessutom erhåller vinnarna av plakett, ett diplom till respektive plakett.
För bästa klubb delas en utmärkelse och ett diplom ut i vardera klass.

Publicering av bilder
Östsvenska Fotodistriktet äger rätt att i samband med utställningen välja ut bilder för publicering, samt offentligt visa bilderna utan ersättning.

Det är Fotografens ansvar att se till att bilderna är godkända av eventuellt avbildade personer etc. för publicering på Internet och i utställningar.

Skador och förlust
Bilderna skall hanteras med största omsorg, dock kommer ingen ersättning att kunna utkrävas för eventuelle skador eller förluster.

Avgift för deltagande i Östsvenskan
Deltagaravgiften utgörs av 60 kr per klass och deltagare.
Avgiften betalas in klubbvis på Östsvenska Fotodistriktets plusgirokonto: 27 69 93-3, med uppgifter om avsändarklubb.
Anmälan till redovisningen/stämman skickas till: anmalan@ofd-fotoklubbar.se

Övrigt
I samband med Östsvenskan skall alla Påsiktsbilder ställas ut, alltså även bilder som inte erhållit något pris.

Samtliga bilder skall visas digitalt, som en Projektionsbild, i samband med redovisningen. Även bilder som inte fått pris skall visas. Men krav på kommentarer finns inte för bilderna som inte belönats med minst diplom.

Det är upp till arrangörsklubben att så gott som möjligt leva upp till denna målsättning.